Yritystoiminnasta ilmoittaminen

Ensimmäinen toimenpide yrityksen verotukseen liittyen on yritystoiminnan aloittamisesta ilmoittaminen verottajalle. Ilmoituksen perusteella yritys saa Y-tunnuksen. Tiedot yritystoiminnan aloittamisesta annetaan verottajalle samalla yrityksen perustamisilmoituslomakkeella, jolla ilmoitetaan yritys Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteriin. Yrityksen perus-tamisilmoituksen voi tehdä sähköisesti osoitteessa www.ytj.fi. Yksityisen elinkeinonharjoittajan eli toiminimen lomaketunnus on Y3, avoimen- ja kommandiittiyhtiön Y2 ja osakeyhtiön Y1.

  

ILMOTTAUTUMINEN VEROHALLINNON REKISTEREIHIN


Arvonlisäverovelvollisuus


Yrityksen on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos se on toiminnastaan arvonlisäverovelvollinen. Vähäisen liiketoiminnan harjoittaja, jonka kalenterivuoden liikevaihto on vähemmän kuin 10 000 € ei ole velvollinen ilmoittautumaan arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.
Jos yritys ei ilmoittaudu alv-velvolliseksi olettaen, että liikevaihto jää alle arvonlisäveron alarajan, mutta liikevaihto kuitenkin ylittää 10 000 euroa, joutuu yritys maksamaan arvonlisäveroa takautuvasti koko tilikaudelta.


Yritys voi myös halutessaan vapaaehtoisesti hakeutua arvonlisäverovelvollisiksi. Hakeutuminen kannattaa yleensä silloin kun yrityksen asiakkaat ovat arvonlisäverovelvollisia yritysasiak-kaita. Tällöin yritys saa vähentää arvonlisäverollisiin ostoihin sisältyneen arvonlisäveron. Yri-tyksen on myös ilmoitettava siitä, jos se ei katso olevansa arvonlisäverovelvollinen ja esitet-tävä perustelut asialle. Arvonlisäverovelvollisia eivät ole ne yritykset, jotka toimivat arvonli-säverosta vapautetulla toimialalla tai jotka harjoittavat vähäistä liiketoimintaa, jolloin yrityk-sen 12 kuukauden liikevaihto jää alle arvonlisäveron alarajan.  


Ennakkoperintärekisteri


Käytännössä kaikkien yritysten on hakeuduttava ennakkoperintärekisteriin. Silloin kun yritys on ennakkoperintärekisterissä, sen asiakkaiden ei tarvitse maksaa verottajalle ennakonpidätystä yritykselle maksamastaan korvauksesta. Verohallinto voi jättää uuden yrityksen merkitsemättä ennakkoperintärekisteriin, jos yrityksessä johtavassa asemassa oleva henkilö tai hänen aiemmin johtamansa yritys on aiemmin olennaisesti laiminlyönyt verojen maksun.


Ilmoittautuminen säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi


Yrityksen on ilmoittauduttava säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi silloin, kun se maksaa vakituisesti palkkaa kahdelle tai useammalle palkansaajalle. Yrityksen on ilmoittau-duttava säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi myös silloin, jos se maksaa palkkaa samanaikaisesti vähintään kuudelle palkansaajalle, vaikka heidän työsuhteensa olisivat tila-päisiä. Jos yritys maksaa palkkaa vain satunnaisesti, yrityksen ei tarvitse ilmoittautua säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi.


Yrityksen ei kannata ilmoittautua säännöllisesti palkkoja maksavaksi siltä varalta, että se mah-dollisesti joskus tulevaisuudessa palkkaa työntekijöitä. Rekisteriin kannattaa ilmoittautua vasta sitten kun työntekijöitä palkataan.OMA-ALOITTEISTEN VEROJEN VEROKAUSI


Arvonlisäverot ilmoitetaan ja maksetaan oma-aloitteisten verojen verokausilta. Jos yrityksen kalenterivuoden liikevaihto on yli 100 000 € on arvonlisävero ilmoitettava ja maksettava aina kuukausittain. Jos liikevaihto on yli 30 001 € - 100 000 € voi yritys voi valita ilmoittaako ja mak-saako se arvonlisäveron neljännesvuosittain vai kuukausittain. Jos liikevaihto on enintään 30 000 € yritys voi valintansa mukaan ilmoittaa ja maksaa arvonlisäveron kerran vuodessa, neljännesvuosittain tai kuukausittain.ENNAKKOVEROA KOSKEVAT TIEDOT


Ennakkoveron määräämistä varten ilmoitetaan yrityksen ensimmäisen tilikauden arvioitu liikevaihto ja arvioitu verotettava tulos. Arviointia helpottaa, jos yrittäjä on tehnyt huolellisen tulosbudjetin ensimmäiselle tilikaudelle