Yritystoiminnan perusteet

MITÄ YRITYSTOIMINTA ON

Yritystoiminta on jatkuvaa voitonhankkimistarkoituksessa tapahtuvaa tavaroiden tai palveluiden tuottamista ja myymistä asiakkaille. Yritystoiminnan harjoittajaa kutsutaan yrittäjäksi, joka sijoittaa yritykseensä liikeidean, työpanoksensa ja pääomaa ja odottaa voivansa toiminnallaan ansaita voittoa.

 

Vaikka yritykset eroavat kooltaan, tuotteiltaan ja toiminnaltaan toisistaan, on niiden perus-toimintaperiaate kuitenkin samanlainen. Yritykset hankkivat yrityksen omistajilta ja mahdollisilta muilta rahoittajilta kuten pankeilta pääomaa, jolla ne ostavat ulkopuolelta raaka-aineita, toimitilat, koneita ja laitteita, työvoimaa yms. ja tuottavat niiden avulla tavaroita ja palveluja eli tuotteita. Nämä tuotteet ne myyvät asiakkailleen, joita voivat olla yksityiset ihmiset, toiset yritykset tai julkishallinto kuten valtio ja kunnat.

YRITYSTOIMINNAN PERUSTEKIJÄT

Tarpeet

Kaikilla ihmisillä on tarpeita, joita he pyrkivät tyydyttämään. Osa yksilön tarpeista on tiedostettuja ja osa puolestaan tiedostamattomia. Tiedostamattomien tarpeiden herättämiseen tarvitaan yleensä ulkopuolinen ärsyke. Tavallisimmin käytetty ulkopuolinen ärsyke on mainonta. Samoin kun yksilöllä on tarpeita, on niitä myös perheellä, yrityksellä, kunnalla tai valtiolla.
 

Kysyntä

 

Ihmisillä on yleensä enemmän tarpeita, kuin on mahdollisuuksia niiden tyydyttämiseen. Henkilöllä voi myös olla useita erilaisia tarpeita samanaikaisesti. Nälkä, viihtymisen ja arvostuksen tarve voivat olla yhtä aikaa. Tarpeet voivat olla keskenään kilpailevia, koska useimmilla on rajalliset mahdollisuudet niiden tyydyttämiseen. Tarpeiden tyydyttämistä rajoittavat yleensä ajan ja rahan puute. Ei voi lähteä lomamatkalle vaikka haluaisikin, jos ei ole lomaa tai varaa matkaan.

 

Tarpeet muuttuvat kysynnäksi niiden tarpeiden osalta, jotka tosiasiassa johtavat tarpeeseen hankittavan tuotteen ostamiseen. Henkilöstä riippuen tarve voi johtaa lenkkimakkaran tai ravintola-aterian ostamiseen, junamatkan tai linja-automatkan ostamiseen jne.

 

Kilpailu

 

Koska tarpeet synnyttävät kysyntää joka tarjoaa myyntimahdollisuuksia yrityksille, johtaa tämä siihen, että useampi yritys pyrkii hyötymään olemassa olevasta kysynnästä tarjoamalla omia tuotteitaan samaan tarpeeseen. Tämä synnyttää kilpailua yritysten välille. Kilpailun merkitystä yritystoiminnassa voidaan tarkastella useammasta näkökulmasta.  

 

Kuluttajan näkökulmasta kilpailutarkoittaa sitä, että saman tarpeen voivat tyydyttää useat toistensa kanssa kilpailevat vaihtoehtoiset tuotteet. Esimerkiksi nälän tyydyttämisessä kilpailua syntyy erilaisten elintarvikkeiden välillä. Joku voi valita hampurilaiset toisen päätyessä terveelliseen salaattiin. Valintaan vaikuttaa ratkaisevasti yksilön arvostukset, jolloin kilpailu on kuluttajan näkökulmasta hyvin henkilökohtainen asia.

 

Yrityksen näkökulmasta kilpailu tarkoittaa sitä, että asiakas valitsee yrityksen tuotteen kilpailevien yritysten samaa tarvetta tyydyttävien tuotteiden asemasta. Asiakkaalla tulee olla jokin hyvä syy valita yrityksen tuote mieluummin kuin kilpailevan yrityksen tarjoama vaihtoehto.

 

Kilpailussa menestyvän yrityksen tuotteen tulee olla ominaisuuksiltaan parempi tai hinnaltaan edullisempi tai sen tulee olla asiakkaalle helpommin saatavilla, kuin kilpailijan tuote.

 

Nykyään on harvinaista, että yrityksen tuote olisi kaikkien mahdollisten ostajien haluama. Siksi yritysten olisikin tarkkaan valittava oma asiakasryhmänsä ja pyrittävä tarjoamaan tuotteita, jotka parhaiten vastaavat tämän asiakaskohderyhmän tarpeisiin.

 

Kilpailu yhteiskunnan näkökulmasta on markkinatalouden tervehdyttävä perusvoima joka edistää kehitystä. Kilpailun hengessä yritykset kehittävät asiakkaiden näkökulmasta parempia tuotteita, joiden turvin ne pyrkivät saavuttamaan edun kilpailijoihinsa nähden.

 

Kilpailu aiheuttaa sen, että vain kilpailukykynsä säilyttävät kannattavat yritykset pystyvät pysymään hengissä ja tarjoamaan työpaikkoja. Siksi yrityksen kilpailukyvystä huolehtiminen tulisi olla jokaisen yrityksessä työskentelevän etu.

 

Voitto

 

Yrityksen tehtävänä on tuottaa voittoa. Voitto on perimmäinen syy sille, miksi yrityksiä yleensä perustetaan.

 

1.  Voittoa tarvitaan omistajien riskinoton palkitsemiseen.

 

Yrityksen omistajat uhraavat yritykselle aikansa ja sijoittavat yritykseen pääomaa, joka on alttiina riskille. Usein yrittäjät takaavat yrityksensä lainoja myös omalla henkilökohtaisella yrityksen ulkopuolisella omaisuudellaan. Siksi on luonnollista, että yrityksen omistajat myös haluavat panostukselleen myös tuottoa.

 

2.  Voittoa tarvitaan investointeihin

 

Investointeja ovat kaikki yrityksen tarvitsemien koneiden, kaluston ja rakennusten hankinnat, joilla yritys pidetään kilpailukykyisenä.

 

3.  Voittoa tarvitaan kasvuun

 

Monet yritykset tavoittelevat kasvua. Kasvu vaatii yritykseltä investointeja, jotka vaativat yritykseltä kasvan määrän pääomaa. Pääomaa on yleensä mahdollista saada joko jättämällä kertyneitä voittovaroja yritykseen tai velkaantumalla. Voiton kautta tapahtuva yrityksen kasvattaminen mahdollistaa yrityksen rahoitusrakenteen pitämisen terveellä pohjalla.

 

4.  Voittoa tarvitaan pahojen päivien varalle

 

Yritystoiminta kohtaa välillä myös huonompia ajanjaksoja, jolloin yritys ei tuota voittoa. Tappiota tuottava yritys syö enemmän kuin tienaa. Tappiota tuottava yritys kuluttaa aikaisemmin kertyneitä voittovaroja tai velkaantuu. Suhdanteiden vaihtelut tai muutokset asiakkaiden ostokäyttäytymisessä luovat yritykselle tarpeita reservien kartuttamiseksi, jotta yritys ei muuttuneessa tilanteessa ajautuisi välittömästi taloudellisiin vaikeuksiin.

 

Riski

 

Yritystoimintaan liittyy olennaisena osana myös riski. Kun yrittäjä perustaa yrityksen, hän ei voi olla täysin varma yrityksensä menestymisestä. Yrityksellä on monenlaisia riskejä. Liikeriskit aiheutuvat siitä, että päätökset joudutaan tekemään epävarmuudessa.

 

Yrityksissä toimitaan pitkällä tähtäimellä, jolloin ennakolta joudutaan päättämään asioista, jotka tapahtuvat vasta myöhemmin. Yritystoimintaan liittyvät tekijät saattavat muuttua tänä aikana niin, että päätökset eivät tuota toivottua tulosta. Yritykselle tuleva voitto jääkin pienemmäksi, kuin oli oletettu tai sitä ei kerry lainkaan.

 

Vahinkoriskit liittyvät joko yrityksen henkilöstöön, toimintaan tai omaisuuteen. Kyseessä on aina jokin yllättävä tapahtuma, kuten esimerkiksi tulipalo, tapaturma jne. Vahinkoriskeistä aiheutuu yritykselle taloudellisia menetyksiä.

 

Yritys voi varautua riskeihin. Riskienhallinta tarkoittaa sitä, että riskeistä pyritään selviytymään mahdollisimman pienin kustannuksin. Käytännössä riskienhallinta on taitavaa johtamista, vahingontorjuntaa ja vakuuttamista.

 

Jatkuvuus

 

Yritystoiminnalta edellytetään jatkuvuutta. Yritystoiminnaksi ei siten katsota sellaista toimintaa, joka on kertaluonteista, vaikka se tuottaisikin voittoa ja sisältäisi riskin. Esimerkiksi Kertaluonteinen makkaran myyminen messuilla ei ole yritystoimintaa vaan tempaus. Voitto ja voiton tuottaminen on jatkuvuuden kannalta ehdoton edellytys.

 

YRITYSTOIMINNAN KEHITYS

Aluksi ihmiset elivät omavaraistaloudessa, jolloin kukin tuotti itse kaiken tarvitsemansa. Vähitellen kuitenkin huomattiin, että joku osaa tehdä jonkun asian paremmin kuin joku toinen, jolloin erikoistumin alkoi ja siirryttiin vaihdantatalouteen. Aluksi ihmiset vaihtoivat tavaroita toisiin, mutta vähitellen keksittiin erilaisia vaihdannan välineitä, kuten oravannahat ja myöhemmin raha. Näin alku yritystoiminnalle oli luotu. Alussa yritykset olivat lähinnä pieniä käsityöyrityksiä, mutta myöhemmin teollisuuden ja kaupan kehittyessä yritysten koko kasvoi.

 

Ensin kunkin maan yritykset kävivät kauppaa keskenään ja tuottivat kaikki kyseissä maassa tarvittavat tavarat ja palvelut. Myöhemmin erikoistuminen ulottui maiden tasolle, jotka ryhtyivät käymään keskenään ulkomaankauppaa. Nykyään yritystoiminta on muuttunut globaaliksi jolloin kauppaa käydään maasta ja maanosasta toiseen.

 

Suomen näkökulmasta talouden globalisaatio on tarkoittanut sitä, että täällä ei enää kannata tuottaa sellaisia tavaroita, jotka on edullisempaa valmistaa muualla maailmassa tehokkaammin. Siksi monien massatuotantoon soveltuvien tavaroiden valmistus on siirtynyt lähes kokonaan pois Suomesta. Pärjätäkseen kansainvälisessä kilpailussa on pienen maan kyettävä erikoistumaan niihin tuotteisiin tai palveluihin, joissa se kykenee menestymään.

 

Alkuvaiheessa yritystoiminta painottui enemmän perinteiseen alkutuotantoon, kuten maatalouteen ja tavaroiden valmistukseen ja kauppaan. Myöhemmin palveluiden osuus kasvoi ja nykyään palveluyritysten osuus varsinkin pienyritysten joukossa on merkittävä.

 

YRITYSTOIMINNAN MERKITYS

Yrittäjyyden edistäminen on Suomessa tärkeä talouspoliittinen tavoite. Miksi yrittäjyyden merkitystä sitten on alettu korostaa aiempaa enemmän? Vastaus liittyy työllisyyteen ja hyvinvoinnin kasvuun ja osin uusien keksintöjen tarpeeseen. Yritystoiminnalla on monta eri merkitystä riippuen siitä, mistä näkökulmasta yritystoimintaa kulloinkin tarkastellaan.

 

Yritystoiminnan merkitys yhteiskunnalle

 

1.    Yritykset luovat työpaikkoja

 

Noin 70 % suomalaisista työskentelee yksityisen yritysten palveluksessa. Yritysten merkitys työllistäjänä tulee tulevaisuudessa kasvamaan entisestään. Kehitys on seurausta siitä, että julkinen sektori karsii omia tehtäviään ja työllistää entistä vähemmän. Välillisesti myös julkisen sektorin työ on yritystoiminnan tulosta, koska julkiset palvelut rahoitetaan verovaroilla, joiden alkulähde on yksityisessä yritystoiminnassa.

 

2.  Yritykset mahdollistavat voimavarojen tehokkaan käytön

 

Tuottavuudella tarkoitetaan sitä kuinka paljon tavaroita ja palveluita saadaan aikaan suhteessa niiden tuottamiseen uhrattuihin voimavaroihin. Tuottavuuden osalta voidaan puhua erikseen työn tuottavuudesta, aineiden käytön tuottavuudesta, energian käytön tuottavuudesta ja pääoman käytön tuottavuudesta. Kokonaistuottavuus syntyy näiden osatuottavuuksien yhteisvaikutuksen tuloksena. Mitä korkeampi tuottavuus, jossain maassa vallitsee, sitä enemmän ja parempia tuotteita kyseisessä maassa tuotetaan ja sitä parempi elintaso kyseisessä maassa vallitsee.

 

Kilpailun paineessa toimiva yritystoiminta on tehokkain tapa tuotannon organisoimiseen. Mitä suurempi osuus tuotannosta tapahtuu yksityisten yritysten toimesta, sitä parempi tuottavuus yleensä saavutetaan.

 

3.  Yritykset maksavat suoraan ja välillisesti suurimman osan julkisista menoista.

 

Yritysten ja niiden palveluksessa työskentelevien ihmisten maksamat verot muodostavat noin
80 % julkisen sektorin tuloista. Siksi yritystoiminnan merkitys on olennaisen tärkeä julkisen sektorin rahoituksessa.

 

4.  Yritykset edistävät kehitystä

 

Yritysten välisellä kilpailulla on kehitystä edistävä vaikutus. Kilpailu karsii elinkelvottomat yritykset pois markkinoilta. Yritysten on pakko jatkuvasti kehittää tuotteitaan ja toimintaansa pysyäkseen ajan tasalla ja säilyttääkseen kilpailukykynsä. Pitkällä aikavälillä yritystoiminnassa vallitsevat luonnonlait ovat koko yhteiskunnan etu.

 

5.  Yritykset käyvät ulkomaankauppaa

 

Pienen maan ei kannata tuottaa kaikkea itse. Suomelle ulkomaankauppa on tärkeää, koska meillä on vain muutamia raaka-aineita omasta takaa. Toisaalta Suomi on niin pieni markkina-alue, ettei täällä riitä kysyntää suurille tavaramäärille. Massatuotanto on kuitenkin monilla aloilla välttämättömyys, jotta hinnat voitaisiin pitää kilpailukykyisinä.

 

Yritystoiminnan merkitys kuluttajalle

 

1.  Yritykset tuottavat tavaroita ja palveluita kuluttajille

 

Yritykset tuottavat kuluttajien tarvitsemat tavarat ja palvelut tehokkaasti, jolloin niiden hinnat alenevat ja laatu paranee. Tämän vuoksi kuluttaja voi käytettävissä olevilla varoillaan hankkia enemmän ja parempia tuotteita ja palveluja.

 

2.  Yritykset antavat kuluttajalle mahdollisuuden valita

 

Yritysten välinen kilpailu antaa kuluttajalle mahdollisuuden toteuttaa yksilöllisyyden tarvettaan. Kuluttajat voivat valita niitä tuotteita, joita he haluavat, painottaen yksilöllisten mieltymystensä mukaisesti tuotteen hintaa, ominaisuuksia tai ostamisen helppoutta.

 

3.  Yritykset antavat kuluttajalle mahdollisuuden vaikuttaa kehitykseen.

 

Kuluttaja äänestää jokaisen ostopäätöksen myötä lompakollaan ja vaikuttaa siten siihen millainen maailma on tulevaisuudessa. Markkinatalous on eurojen demokratiaa, jossa ihmiset ohjaavat ostopäätöksillään yrityksiä haluamaansa suuntaan.

 

Yritystoiminnan merkitys yrittäjälle

 

1.  Yritystoiminta antaa työtä ja toimeentulon

 

Yrittäjän näkökulmasta hänen yritystoimintansa on jokapäiväisen toimeentulon lähde. Yrittäjällä on myös onnistuessaan mahdollisuus päästä hyviinkin taloudellisiin ansioihin. Suoranaisesti rikastuneita on kuitenkin vain pieni osa yrittäjistä.

 

2.  Yritystoiminta on elämäntapa

 

Monelle yrittäjälle yrittäminen on enemmän kuin vain pelkkä työ. Yrittämisestä muodostuu yrittäjälle ajattelutapa, joka motivoi jatkuviin hyviin suorituksiin ja antaa onnistumisen kautta tyydytystä.

 

3.  Yrittäminen on keino päästä eteenpäin ja saada yhteiskunnallista arvostusta

 

Ihmisellä on luontainen tarve saada arvostusta muilta ihmisiltä. Joillakin henkilöillä saattaa olla vaikeaa edetä urallaan työsuhteessa. Tämä voi johtua esimerkiksi koulutuksen puutteesta. Heille yrittäjyys voi tarjota mahdollisuuden saavuttaa menestystä ja sitä kautta tyydyttää arvostetuksi tulemisen tarvetta.

 

4.  Yrittäminen antaa mahdollisuuden kokeilla rajojaan ja hyödyntää täysimääräisesti omaa osaamistaan.

 

Jotkut ryhtyvät yrittäjiksi huomattuaan, ettei palkkatyö tarjoa heille riittävästi haastetta ja he eivät pääse siinä täysimääräisesti hyödyntämään omia kykyjään. Näille henkilöille yrittäjyys voi tarjota haastavamman ja mielekkäämmän mahdollisuuden oman luovuuden ja osaamisen hyödyntämiseen. Monet yrittäjät perustavat yrityksensä huomattuaan entisessä työsuhteessa, että jonkin asian voisi tehdä nykyistä paremminkin.