Yritys- ja ympäristöanalyysi SWOT

Yritystoimintaa arvioidaan yritys- ja ympäristöanalyysin (SWOT-analyysi) avulla. Tavoitteena on tunnistaa yrityksen omat sisäiset vahvuudet ja heikkoudet sekä toisaalta suunniteltuun yritystoimintaan ulkopuolelta toimintaympäristöstä käsin kohdistuvat mahdollisuudet ja uhat.

Analyysin tulokset kootaan alla olevan esimerkin mukaisesti nelikenttään, jonka yläpuolisissa ruuduissa eritellään yrityksen sisäiset vahvuudet ja heikkoudet sekä alapuolisissa ruuduissa puolestaan ulkoisesta toimintaympäristöstä johtuvat mahdollisuudet ja uhat. Vasemmalla on positiiviset ja oikealla negatiiviset tekijät.

Esimerkki yritys- ja ympäristöanalyysistä

VAHVUUDET

-  yrittäjän ammattitaito

- yrittäjän pitkä kokemus alalta

- hyvät suhteet toimittajiin       

- yrittäjän henkilökohtaiset kontaktit

- vakiintuneet asiakassuhteet

HEIKKOUDET

-  syrjäinen sijainti

- epäkäytännöllinen toimtila

- vanhahko konekanta

- puutteet markkinointiosaamisessa

MAHDOLLISUUDET

-  tuotannon automatisointi

-  energiatehokkuuden parntaminen

-  alihankintayhteistyön lisääminen

UHAT

yrittäjän työkyvyn heikkeneminen

- kilpailun kiristyminen

-  heikkenevä taloustilanne

- osaavan työvoiman saatavuus

  
Yrityksen vahvuudet ovat niitä yrityksen sisäisiä tekijöitä, joihin yritys pystyy itse vaikuttamaan. Vahvuudet ovat se perusta jonka varaan yritystoiminta rakennetaan. Niitä voidaan entisestään vahvistaa ja käyttää paremmin hyväksi.

Heikkoudet pitää mahdollisuuksien mukaan pyrkiä poistamaan. Mikäli heikkouteen ei kyetä vaikuttamaan, kannattaa miettiä onko se mahdollista kiertää tai korvata.

Mahdollisuudet ja uhat vaikuttavat yritykseen ulkopuolelta, jonka vuoksi yritys ei voi niihin suoraan vaikuttaa. Yritys voi kyllä pyrkiä hyödyntämään mahdollisuuksia ja varautua uhkiin, mutta se ei voi poistaa tai muuttaa niitä.

Yritys- ja ympäristöanalyysin tuloksista tehdään johtopäätökset ja suunnitellaan toimenpiteet, joihin analyysin perusteella olisi syytä ryhtyä.

 Vahvuudet: Käytä hyväksi, vahvista
 Heikkoudet: Vältä, lievennä, poista
 Mahdollisuudet: Varmista niiden hyödyntäminen
 Uhat: Kierrä, lievennä, poista