Yksityishenkilön verotus

Luonnollisen henkilön tulot jaetaan verotuksessa kahteen tulolajiin ansiotuloihin ja pääoma-tuloihin. Ansiotuloista maksetaan veroa valtiolle, kunnalle ja seurakunnalle. Ansiotulojen perusteella määrätään myös sairausvakuutusmaksu. Pääomatuloista maksetaan veroa vain valtiolle.


Ansiotulot


Ansiotuloina verotetaan kaikkia niitä tuloja, joita ei ole laissa määritelty pääomatuloiksi tai verovapaiksi tuloiksi.


Ansiotuloja ovat


 • palkkatulot
 • eläketulot
 • verolliset sosiaalietuudet
 • yritystulon ansiotulo-osuus
 • osakeyhtiöstä saadun osingon ansiotuloksi laskettava osa


Verotettava ansiotulo lasketaan vähentämällä veronalaisista ansiotuloista verottajan hyväk-symät vähennykset. Ansiotuloista maksetaan veroa valtiolle, kunnalle ja seurakunnalle. An-siotuloista maksetaan myös sairausvakuutusmaksu. Valtiolle maksetaan ansiotuloista veroa progressiivisen asteikon mukaan.


Kunnallisvero on periaatteessa suhteellinen vero, jolloin kaikki kunnan asukkaat maksavat veroa saman kunnassa päätetyn kunnallisveroprosentin mukaan. Todellisuudessa pienituloiset maksavat kuitenkin kunnallisveroa suhteessa tuloihin vähemmän kuin suurituloiset pienituloisille kunnallisverotuksessa myönnettävien vähennysten vuoksi.


Kirkollisveroa maksavat kirkkoon kuuluvat. Kirkollisveroa maksetaan kunnallisverotuksessa verotettavan tulon perusteella. Myös sairausvakuutusmaksu määräytyy kunnallisverotuksen verotettavan tulon perusteella. Sairausvakuutusmaksu on jaettu sairaanhoitomaksuun ja päivärahamaksuun. 

 

Pääomatulot


Pääomatuloa on omaisuuden tuotto ja omaisuuden luovutuksesta saatu voitto. 


Veronalaista pääomatuloa on mm.

 • korkotulo
 • vuokratulo
 • voitto-osuus (esim. sijoitusrahastoista saatu)
 • henkivakuutuksen tuotto
 • metsätalouden pääomatulo
 • luovutusvoitto
 • yritystulon pääomatulo osuus
 • jossakin tapauksissa osa osakeyhtiöstä saaduista osingoista

Verotettava pääomatulo lasketaan vähentämällä pääomatulon hankkimisesta aiheutuneet menot sekä pääomatulon hankintaa varten otetusta tulonhankkimislainasta maksetut korot. 


Pääomatuloa verotetaan ansiotulosta erillään. Pääomaveroa maksetaan 30 % ja 30 000 euroa ylittävältä osalta 34 %. 


Esimerkki


Henkilöllä on vuokratuloja yhteensä                   7 000,-

Yhtiövastikkeet ja muut tulon hankkimisesta

aiheutuneet menot ovat                   - 1 700,-

sekä lisäksi vähennyskelpoiset korot    - 1 900,- - 3 600,-

Verotettava pääomatulo on                             3 400,-

josta veroa maksetaan valtiolle 30 % eli                     1 020,-

jolloin verojen jälkeen jää                             2 380,-