Yrityksen visio ja tavoitteet

YRITYKSEN VISIO

Yrityksen pitkän aikavälin suunnittelu tarkoittaa sitä, että yrityksen johdolla tulisi olla käsitys siitä, millainen yrityksen halutaan olevan muutaman vuoden päästä tulevaisuudessa. Visio määrittää sen suunnan, johon yritystä halutaan viedä. Yleensä visio ulotetaan muutaman vuoden päähän tulevaisuuteen, kuten esimerkiksi 5 vuoden päähän. Ilman visiota yritystä johdetaan ilman päämäärää päivä kerrallaan.
 
Monilla hyvin menestyvillä yrityksillä on selkeä visio. " On helpompi päästä perille, kun tietää mine on menossa". Kiinalainen sananlasku.
 
Vision tulisi olla tavoitteellinen, mutta kuitenkin realistinen. Kaikkien yritysten vision ei välttämättä tarvitse sisältää suuria kasvusuunnitelmia, mutta jokaisella yrityksellä tulisi kuitenkin olla jokin päämäärä, jota kohti yritystä johdetaan.
 
Visiossa kerrotaan millainen yrityksen halutaan olevan muutaman vuoden päästä tulevaisuudessa. 
 

YRITYKSEN TAVOITTEET

Vision ulottuessa kauemmas tulevaisuuteen, tavoitteita asetetaan lyhyemmälle aikavälille yleensä vuodelle. Yrityksellä on vain yksi visio, mutta sillä on samanaikaisesti useita eri tavoitteita. Tavoitteet ovat välietappeja matkalla kohti visiota

Tavoitteiden meritys on siinä, että yrityksen toiminnasta tulee lähes automaattisesti tuloksellisempaa silloin, kun yritystoiminnan eri osa-alueille on asetettu selkeät tavoitteet.

Esimerkiksi jos yritys on asettanut tavoitteekseen erinomaisen asiakaspalvelun ja täma tavoite on kirkkaana kaikkien yrityksessä työskentelevien mielessä, niin todennäköisesti palvelu on parempaa verrattuna siihen, että tätä tavoitetta ei olisi asetettu. 

Tavoitteita asetetaan yritystoiminnan eri osa-alueille, joita ovat; talous, asiakkaat, yrityksen sisäinen toiminta ja henkilöstö. Näille kullekin osa-alueelle asetetaan tavallisesti 1-3 tavoitetta.

Tavoitteiden tulisi olla mahdollisimman;
  • täsmällisiä
  • mitattavia
  • realistisia mutta kuitenkin riittävän haasteellisia
  • sopusoinnussa keskenään
Tavoitteiden seuraamista varten tulisi luoda mittarit, joilla voidaan arvioida sitä, kuinka hyvin tavoitteen saavuttamisessa on onnistuttu. Jos jotain asiaa ei voi mitata, sitä on tällöin myös hankala johtaa ja arvioida.

ESIMERKKEJÄ YRITYKSEN TAVOITTEISTA OSA-ALUEITTAIN

OSA-ALUE

TAVOITEET

Talous

·         Voitto 10 %

·         Voitto 30 000 €

·         Myyntikate 30 %

·         Liikevaihdon vuosikasvu 8 %

·         Liikevaihdon kasvu 300 000 euroon

·         Omavaraisuusaste 40 %

·         Maksuvalmiuden paraneminen

Asiakkaat

·         Kanta-asiakkaiden määrä 300

·         Yritysasiakkaiden osuus 30 %

·         Asiakaskohtainen keskiostos yli 100 €

·         Yli 50 % asiakaskohderyhmään kuuluvista tuntee yrityksen

·         Asiakaskohderyhmään kuuluvilla on halutun yrityskuvatavoitteen mukainen mielikuva yrityksestä

·         Suurin osa ostaneista asiakkaista on valmis suosittelemaan yritystä muille

·         Erinomainen asiakastyytyväisyys

·         Asiakasvalitusten määrä alle 5 vuodessa

Yrityksen sisäinen toiminta

·         Tuotantomäärä 300 kappaletta kuukaudessa

·         Virheiden määrä alle 0,4 %

·         Tehollinen työaika yli 80 % kokonaistyöajasta

·         Kapasiteetin käyttöaste (=toimintasuhde) yli 80 %

·         Tuotantomäärä /työtunnit + 5 %

·         Tuotteen valmistusaika alle 2,5 t

·         Materiaalihävikki/tuotantomäärä -10 %

·         Sähkön kulutus/ tuotantomäärä - 8 %

·         Tuote toimitetaan asiakkaalle 3 päivän kuluessa tilauksesta

·         Myöhästyneiden tai virheellisten toimitusten määrä on alle 0,5 %

·         Laskutus 7 päivän kuluessa toimituksesta

·         Asiakkaan odotusaika alle 0,5 t

·         Varaston kiertonopeus yli 10 kertaa vuodessa

·         Pääoman kiertonopeus yli 4

Henkilöstö

·         Erinomainen henkilöstön työtyytyväisyys

·         Henkilökunnan vaihtuvuus enintään 10 % vuosittain

·         Sairauspoissaolopäiviä vuodessa enintään 4 per henkilö

·         Yli 80 % henkilökunnasta on alan ammattitutkinto

·         Kaikilla henkilökuntaan kuuluvilla on hygieniapassi/ työturvallisuuskortti yms.


Tavoitehierarkia

Yrityksen eri osa-alueiden tavoitteet voidaan sijoittaa keskenään hierarkiseen järjestykseen, jolloin tavoitteilla on keskenään syy-seuraus suhde. Hierarkiassa alemmalla tasolla olevien tavoitteiden saavuttaminen edistää seuraavan portaan tavoitteiden saavuttamista.