Verotus eri yritysmuodoissa

Yrityksen voitto verotetaan yritysmuodosta riippuen, joko omistajayrittjän henkilökohtaisessa verotuksessa tai yrityksen verotuksessa. Itsenäisesti verotettavia erillisiä verovelvollisa ovat osakeyhtiöt ja osuuskunnat. Toiminimien sekä avoimien- ja kommandiittiyhtiöiden voitto verotetaan omistajayrittäjien henkilökohtaisessa verotuksessa.

YKSITYISHENKILÖN VEROTUS

Luonnollisen henkilön  tulot jaetaan verotuksessa kahteen tulolajiin ansiotuloihin ja pääomatuloihin. Ansiotuloista maksetaan veroa valtiolle, kunnalle ja seurakunnalle. Ansiotulojen perusteella määrätään myös sairausvakuutusmaksu. Pääomatuloista maksetaan veroa vain valtiolle.

Ansiotulot

Ansiotuloina verotetaan kaikkia niitä tuloja, joita ei ole laissa määritelty pääomatuloiksi tai verovapaiksi tuloiksi.

Ansiotuloja ovat mm.

 • palkkatulot

 • eläketulot

 • jaettavan yritystulon ansiotulo-osuus

 • osakeyhtiöstä saadun osingon ansiotuloksi laskettava osa

Verotettava ansiotulo saadaan, kun veronalaisista ansiotuloista vähennetään tulon hankkimisesta johtuneet menot sekä muut lain sallimat yleiset ja sosiaaliset vähennykset. Ansiotuloista maksetaan veroa valtiolle, kunnalle ja seurakunnalle.  Valtiolle maksetaan ansiotuloista veroa progressiivisen asteikon mukaan.

Kunnallisvero on suhteellinen ja sen määrä saadaan laskemalla kunnallisveroprosentin mukainen osuus kunnallisverotusta varten vahvistetusta verotettavasta tulosta. Kirkollisvero lasketaan kunnallisverotuksessa verotettavan tulon perusteella. Myös sairausvakuutusmaksu määräytyy kunnallisverotuksen verotettavan tulon perusteella. Sairausvakuutusmaksu on yhteensä suunnilleen vähän yli 2 % kunnallisverotuksessa verotettavasta tulosta

Pääomatulot

Pääomatuloa on omaisuuden tuotto, omaisuuden luovutuksesta saatu voitto ja muu tulo, jota varallisuuden katsotaan kerryttäneen.

Veronalaista pääomatuloa on mm.
 • korkotulo
 • vuokratulo
 • voitto-osuus (esim. sijoitusrahastoista saatu)
 • henkivakuutuksen tuotto
 • metsätalouden pääomatulo
 • luovutusvoitto
 • jaettavan yritystulon pääomatulo osuus
 • jossakin tapauksissa osa osakeyhtiöstä saaduista osingoista
Verotettava pääomatulo saadaan, kun pääomatulojen yhteismäärästä vähennetään pääomatulon hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutuneet menot sekä pääomatulon hankintaan otetusta lainasta maksetut korot. (tulonhankkimisvelka)

Pääomatuloista maksetaan veroa 30 000 € saakka 30 % ja 30 000 € ylittävältä osalta 34 %.

Esimerkki

Henkilöllä on vuokratuloja yhteensä                                                                         7 000,-

Yhtiövastikkeet ja muut tulon hankkimisesta

aiheutuneet menot ovat                                                                - 1 700,-

sekä lisäksi vähennyskelpoiset korot                                           - 1 900,-             - 3 600,-

Verotettava pääomatulo on                                                                                        3 400,-

josta veroa maksetaan valtiolle 30 % eli                                                                    1 020,-

jolloin verojen jälkeen jää                                                                                             2 380,-VEROTUS ERI YRITYSMUODOISSA

Yksityinen elinkeinonharjoittaja eli toiminimi

Toiminimiyrittäjää verotetaan luonnollisena henkilönä hänen kaikkien ansio- ja pääomatulojensa perusteella. Näihin kuuluvat omasta yritystoiminnasta saadun tulon lisäksi mahdolliset muualta saadut ansio- ja pääomatulot.

Omasta yritystoiminnasta saatu tulo jakautuu ansio- ja pääomatuloksi niin, että pääomatuloa on 20 % yrityksen nettovarallisuudesta ja loppuosa on ansiotuloa. Yrittäjä voi halutessaan veroilmoituksessaan vaatia, että normaalin 20 % asemasta pääomatulona verotettava osa tulosta onkin 10 % nettovarallisuudesta tai että koko tulo verotetaan ansiotulona. Yrittäjä voi tällöin arvioida mikä vaihtoehto johtaa hänen kannaltaan edullisimpaan lopputulokseen.

Yrityksen nettovarallisuus lasketaan vähentämällä yritystoimintaan kuuluvista varoista yrityksen velat. Jos yrittäjä maksaa työntekijöilleen palkkaa, lisätään nettovarallisuuteen 30 % maksettujen ennakonpidätyksen alaisten palkkojen määrästä. 

Esimerkki

Yrittäjän yrityksestään saama verotettava tulo on 37 000 €. Yritystoimintaan kuuluvat varat ovat
120 000 € ja velat 70 000 €. Yritys on maksanut palkkoja yhteensä 30 000 €.

 

Yritystoiminnan varat                                                         120 000,-

velat                                                                             - 70 000,-

+   30% palkkasummasta                                                            +  9 000,-          

Nettovarallisuus                                                                             59 000,-

 

Pääomatulona verotettava osuus tulosta

on 20 % x 59 000 €                                                                        11 800,-

 

Loppuosa tulosta verotetaan ansiotulona

(37 000-11 800)                                                                              25 200,-

Toiminimiyrittäjän yrityksestä saama ansiotulo voidaan jakaa puolisoiden kesken, jos molemmat puolisot ovat työskennelleet yrityksessä. Pääomatulo jaetaan puolisoiden kesken niiden osuuksien mukaan, jotka heillä on yritystoimintaan kuuluvaan nettovarallisuuteen. Ansio ja pääomatulo jaetaan tasan puolisoiden kesken, ellei muuta selvitystä esitetä.

Avoin- ja kommandiittiyhtiö

Avoimet - ja Kommandiittiyhtiöt eivät ole erillisiä verovelvollisia. Niille vahvistetaan kyllä elinkeinotoiminnan tulos, joka jaetaan aikaisempien vuosien tappioiden vähentämisen jälkeen verotettavaksi osakkaiden tulona. Jako tehdään niiden osuuksien mukaan, jotka osakkailla on yhtymän tuloon.

Osakkaiden osuus avoimen- tai kommandiittiyhtiön verotettavasta tulosta voi olla pääomatuloa tai ansiotuloa tai osin molempia. Nämä tulot lisätään osakkaan muihin pääoma ja ansiotuloihin. Jako ansiotuloihin ja pääomatuloihin suoritetaan samalla tavalla vastuunalaisten ja äänettömien osakkaiden kohdalla.

Osakkaan pääomatulona saama osuus verotettavasta yritystulosta on riippuvainen yhtiön nettovarallisuudesta, johon on lisätty 30 % palkkojen määrästä. Osakkaan pääomatuloksi luetaan 20 % hänen osuudestaan yhtiön nettovarallisuuteen. 

Esimerkki

Kommandiittiyhtiön verotettava tulo on 62 000,- Yhtiössä on kaksi vastuunalaista osakasta joiden osuudet ovat yhtä suuret sekä yksi äänetön osakas 5 000 euron sijoituksella, jolle maksetaan 15 % vuotuinen tuotto.

 

Yhtiön varat ovat 145 000,- ja velat 55 000,- sekä tilinpäätöstä edeltäneiden 12 kuukauden palkat 60 000,-.

 

Varat                                                                                                        145 000

Velat                                                                                                         - 55 000

Nettovarallisuus                                                                                       90 000

Palkoista 30%                                                                                         +18 000_

Pääomatulon laskentaperuste                                                            108 000

Pääomatulona verotettava osuus

verotettavasta tulosta 20 % x108 000 eurosta                                  21 600

Tästä äänettömän osakkaan osuus

15 % 5 000 eurosta                                                                                      750

Vastuunalaisten osakkaiden pääomatulo-osuus

yhteensä                                                                                                   20 850

josta kummankin osakkaan osuus erikseen                                       10 425

 

Vastuunalaisten osakkaiden osuus yhtiön

tuloksesta yhteensä 62 000 – 750                                                        61 250

josta kummankin osakkaan osuus erikseen                                       30 625

tästä pääomatuloa                                                                                 10 425

loput ansiotuloa                                                                                                 20 200


Osakeyhtiö

Osakeyhtiö on itsenäinen osakkaista erillinen verovelvollinen. Osakeyhtiön tulovero on 20 % verotettavasta tulosta.

Osinkojen verotus riippuu siitä, onko osinko saatu arvopaperipörssissä noteeratuista vai pörssin ulkopuolisista ns. listaamattomista yhtiöistä. Muita veron määrään vaikuttavia tekijöitä ovat osakkeiden matemaattinen arvo ja osinkotulon suuruus.

Osakkeen matemaattinen arvo saadaan, kun yhtiön nettovarallisuus jaetaan yhtiön osakkeiden lukumäärällä. Osakeyhtiön nettovarallisuus saadaan, kun yhtiön veronalaisista varoista vähennetään velat. Osakkeen matemaattinen arvo vaikuttaa osinkotulon verotukseen, kun osingonsaajana on yksityishenkilö ja osinko saadaan listaamattomasta yhtiöstä.

Yksityishenkilö osingon saajana

Julkisesti noteeratusta yhtiöstä (pörssiyhtiöstä) saadusta osingosta on yksityishenkilölle 85 prosenttia veronalaista pääomatuloa ja 15 prosenttia verovapaata tuloa. 

Yksityishenkilön listaamattomasta yhtiöstä saamasta osingosta 25 prosenttia on veronalaista pääomatuloa ja 75 prosenttia verovapaata tuloa, siltä osin kun osingon määrä ei ylitä osakkeiden matemaattiselle arvolle laskettua 8 % vuotuista tuottoa. Jos osingonsaajan verovuonna saamien tällaisten osinkojen yhteismäärä ylittää 150 000 euroa, ylimenevästä osasta on veronalaista pääomatuloa 85 prosenttia ja verovapaata tuloa 15 prosenttia. Jos osinko on yli 8 prosenttia osakkeen matemaattisesta arvosta, ylimenevästä osasta 75 prosenttia on veronalaista ansiotuloa ja 25 prosenttia verovapaata tuloa.

Esimerkki

Henkilö A omistaa 1 500 kappaletta listaamattoman osakeyhtiön osaketta, jonka varat ovat 500 000 euroa ja velat 250 000 euroa. Osakkeiden lukumäärä on kaikkiaan 5 000 kappaletta.

 

Osakkeen matemaattiseksi arvoksi saadaan


500 000 – 250 0000

            5 000       = 50 euroa

 

Henkilö A:n omistamien osakkeiden matemaattiseksi arvoksi saadaan

1 500 * 50 = 75 000 euroa.

 

a) yhtiö jakaa osinkoa 4 euroa osakkeelle, jolloin henkilö A:n saama osinko on tällöin

 1 500 * 4 = 6 000 euroa. Tästä summasta 25 % x 6000€ = 1500€ on verotettavaa pääomatuloa ja loput verovapaata tuloa , koska osinko ei ylitä 8 % henkilö A:n omistamien osakkeiden matemaattisesta arvosta. (8 % x 75 000€ = 6 000 €)

 

b) yhtiö jakaa osinkoa 6 euroa osakkeelle, jolloin henkilö A:n saama osinko on tällöin

1 500 * 6 = 9 000 euroa. Osingosta 6 000 € verotetaan siten, että 25 % x 6000€ = 1500€ on verotettavaa pääomatuloa ja loput verovapaata tuloa. Siltä osin kun osingon määrä ylittää 8 % henkilö A:n omistamien osakkeiden yhteenlasketusta matemaattisesta arvosta 9000€-6000€= 3000€, verotetaan tästä ylimenevästä osasta 75 % x 3000 = 2 250 € ansiotulona ja loppu on verovapaata tuloa

Osakeyhtiö osingon saajana

Pörssiyhtiön toiselta pörssiyhtiöltä saama osinko on verovapaa samoin kuin listaamattoman yhtiön toiselta listaamattomalta yhtiöltä saama osinko. Listaamattoman yhtiön pörssiyhtiöltä saama osinko on saajayhtiölle verotettavaa tuloa. Osinko on kuitenkin kokonaan verovapaata jos osingonsaaja omistaa vähintään 10 % osinkoa jakavan yhtiön osakkeista.