Verotuksen toteutus

ENNAKKOVEROT

Yritykset maksavat tilikauden aikana veroja etukäteen ennakkoveroina. Kun yritys perustetaan, yrittäjä arvioi yrityksen ensimmäisen tilikauden liikevaihdon ja verotettavan tulon ja ilmoittaa nämä tiedot perustamisilmoituksella Verohallinnolle. Tämän perusteella Verohallinto laskee yritykselle tulevat ennakkoverot ja lähettää ohjeet ennakkoveroje maksamista varten.

Yksityisen elinkeinonharjoittajan ennakoiden määrään vaikuttavat elinkeinotoiminnan verotettavan tuloksen lisäksi kaikki muut yrittäjän mahdolliset muut tulot ja vähennykset. Ennakkoverot tulevat maksettaviksi veron määrästä riippuen kahdessa tai useammassa erässä.

Jatkossa sen jälkeen kun yrityksen ensimmäinen verotus on valmistunut, Verohallinto määrää ennakot seuraavalle vuodelle viimeksi päättyneen verovuoden tulotietojen mukaan. Verohallinto postittaa tulevan vuoden ennakkoveropäätöksen ja tilisiirtolomakkeet automaattisesti.

Ennakkoverojen maksaminen

Ennakkoverot maksetaan Verohallinnon ilmoittamalle pankkitileille. Ennakkoverojen eräpäivä on kunkin kuukauden 23. päivä.

Jos yritys on maksanut ennakkoveroja liikaa, palautetaan ylimääräinen vero veronpalautuksena.  Jos ennakkoveroja on maksettu liian vähän, joutuu yritys maksamaan puuttuvan osan veroista jäännösverona lopullisessa verotuksessa. Jäännösverosta on lisäksi maksettava jäännösveron korkoa.

Ennakkoverojen tarkistaminen ja muuttaminen

Yrittäjän kannattaa vuoden aikana seurata yrityksen tuloksen kehittymistä ja ennakkoverojen riittävyyttä. Jos tilikauden aikana näyttää siltä, että ennakkoverojen perustana oleva tulo ei tule pitämään paikkaansa, ennakoiden määrään voi hakea muutosta. Jos esimerkiksi ennakot on määrätty liian suureksi, on erittäin tärkeää pyytää verohallintoa alentamaan ennakoita sen sijaan, että jättäisi verot kokonaan maksamatta tai maksaisi vähemmän kuin on määrätty.

Jos ennakoihin on haettu muutosta, verohallinto lähettää uuden ennakkoveropäätöksen ja sen mukaan määräytyvät ennakkoverot jäljellä olevalle verovuodelle.  Vaikka ennakoihin olisi haettu muutosta, ovat aiemmat ennakot ja niiden maksupäivät voimassa siihen saakka, kunnes uusi korvaava ennakkoveropäätös saapuu.

Lisäennakko

Yritys voi myös maksaa oma-aloitteisesti lisäennakkoa, jos ennakkovero on ollut liian pieni. Yrittäjän on itse laskettava lisäennakon määrä.
 
Maksuvaikeudet

Jos yritys ei pysty maksamaan veroa ajoissa, se voi hakea Verohallinnolta maksujärjestelyä. Yrityksen maksukyvyn heikentyminen voi esimerkiksi johtua tilapäisistä liiketoiminnan ongelmista, suhdannevaihteluista tai muusta vastaavasta syystä. Verohallinto tekee kokonaisarvion maksujärjestelyä hakeneen yrityksen maksukyvystä. Arvioon vaikuttavat muun muassa maksamatta olevan veron määrä, pyydetyn maksuajan pituus sekä asiakkaan aikaisempi maksu- ja ilmoituskäyttäytyminen. Maksujärjestelyn tarkoituksena on, että verovelka tulee sen avulla maksettua. Maksujärjestelyn aikana ei saa syntyä uutta verovelkaa.

KIRJANPIDON JA VEROTUKSEN SUHDE

Yrityksen verotuksen pohjana on kirjanpitolain mukaan laadittu kirjanpito. Kirjanpidon tuloslaskelman osoittama tulos ei kuitenkaan yleensä sellaisenaan ole yrityksen verotettava tulo, koska eräät verotuksessa vähennyskelpoiset menot eivät sisälly kirjapidon kuluihin ja toisaalta kaikkia kirjanpitoon merkittyjä menoja ei saa lainkaan tai täysimääräisenä vähentää verotuksessa.


Yrityksen verotettava tulo saadaan lisäämällä kirjanpidon tulokseen ne tilikauden kirjanpitoon merkityt kulut, jotka eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia ja vähentämällä ne verotuksessa hyväksyttävät vähennykset, jotka eivät sisälly kirjanpidon kuluihin.


YRITYKSEN VEROILMOITUS


Verotus toimitetaan veroilmoituksen perusteella. Veroilmoitus annetaan verohallituksen vahvistamilla lomakkeilla. Yksityisen elinkeinonharjoittajan eli toiminimen verolomake on 5, avoimen- ja kommandiittiyhtiön 6A ja osakeyhtiön ja osuuskunnan 6B. Nykyisin yritykset antavat veroilmoitukset sähköisesti. Veroilmoitusta voi muuttaa siihen saakka kunnes verotus on valmistunut. Puutteet veroilmoituksessa voivat aiheuttaa veron korotuksen.

Osakeyhtiön ja muun yhteisön on annettava veroilmoitus neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ilmoituksen antamisesta ovat vastuussa yhtiön vastuulliset henkilöt eli toimitusjohtaja ja hallitus.

Avoimen ja kommandiittiyhtiön veroilmoituksen antamisesta ovat vastuussa kaikki yhtiön vastuunalaiset osakkaat. Avoimen- ja kommandiittiyhtiön sekä yksityisen elinkeinonharjoittajan (toimiminimi) on annettava veroilmoitus viimeistään tilikauden päättymistä seuraavana vuotena 1.4. Jos tilikausi on päättynyt ennen 1.10., veroilmoitus on annettava seuraavan vuoden tammikuun 31. päivänä.


VEROTUKSEN TOIMITTAMINEN

Verottaja voi pyytää lisätietoja

Verovalmistelun aikana verottaja voi pyytää verovelvolliselta lisätietoja jotka saattavat olla tarpeen hänen verotustaan koskevaa asiaa käsiteltäessä. Verovelvollisen on annettava nämä tiedot samoin velvoittein kuin varsinainen veroilmoituskin.

Verottajalla on periaatteessa oikeus kysyä keneltä tahansa melkein mitä tahansa verotukseen mahdollisesti liittyvää tietoa. Ainoa rajoitus ulkopuolisten tiedonantovelvollisuudessa on, että kyselyn kohde pitää olla yksilöity nimen, tilinumeron tai vastaavan perusteella.

Verottaja voi määrätä laiminlyöntimaksun, jos tiedonantovelvollinen laiminlyö tiedonantovelvollisuuden. Laiminlyöntimaksun suuruus vaihtelee laiminlyönnin vakavuusasteen mukaisesti.

Verotuksen toimittaminen

Verotus toimitetaan verovuodelta. Jos tilikausi ei ole kalenterivuosi, verovuosi muodostuu siitä tilikaudesta tai niistä tilikausista, jotka ovat päättyneet kyseisen kalenterivuoden aikana. Elinkeinonharjoittajien (toiminimi) sekä avoimien ja kommandiittiyhtiöiden verotus valmistuu tilikauden päättymistä seuraavan kalenterivuoden lokakuun loppuun mennessä. Osakeyhtiöillä ja osuuskunnilla lopullinen verotus valmistuu 10 kuukautta tilikauden viimeisen kalenterikuukauden päättymisen jälkeen.

Verovelvolliselle toimitetaan verovuodesta verotuspäätös, eli selvitys verotuksesta. Verotuspäätöksellä näkyvät verotuksen perusteena käytetyt tulot ja niistä tehdyt vähennykset sekä varallisuus ja velat. Lisäksi näkyvät ennakkoon maksettujen verojen ja verovuoden tulojen, vähennysten ja varallisuuden perusteella maksuun pantavan veron erotuksena aiheutuva veronpalautus tai jäännösvero.

Jäännösverot ja veronpalautus

Verotuksen valmistumisen jälkeen tulevat maksuun jäännösverot, mikäli verovuoden aikana ei ole maksettu riittävästi ennakkoveroja. Jäännösveron ja jäännösveron koron voi kuitenkin välttää maksamalla ennakon täydennysmaksua. Jos maksetut ennakot ovat veroja suuremmat, palautetaan liikaa maksettu ennakko veronpalautuksena, jolle maksetaan pientä korkoa.