Varojen siirto yrittäjän yksityiskäyttöön

Toiminimi


Toiminimiyrittäjä eli elinkeinonharjoittaja voi siirtää yrityksestään varjoja tai omaisuutta yksi-tyiskäyttöönsä. Silloin kun yrittäjä siirtää kalustoa tai vastaavaa omaisuutta yrityksestä yksi-tyiskäyttöönsä on siirtohinta omaisuuden alkuperäistä hankintamenoa vastaava määrä tai sitä alempi todennäköinen myyntihinta. Yksityisotot eivät vaikuta yrittäjän verotukseen, vaan verotettava tulo lasketaan yrityksen tuottaman voiton perusteella.

 

Toiminimiyrittäjä ei voi nostaa yrityksestään palkkaa tai tehdä kauppoja yrityksensä kanssa, koska yritys ei ole yrittäjästä erillinen oikeushenkilö. Myöskään omaisuuden vuokraaminen yritykselle tai yritykseltä ei ole toiminimessä mahdollista.


Avoin- ja kommandiittiyhtiö


Avoimen yhtiön osakkaat ja kommandiittiyhtiön vastuunalaiset osakkaat voivat nostaa yrityk-sestä varoja yksityistalouteensa yksityisottoina. Kommandiittiyhtiön äänetön osakas ei sen sijaan voi tehdä yksityisottoja. 


Osakkaille ei synny yksityisottojen vuoksi verotettavaa tuloa, sillä verotus kohdistuu osakkaan laskennalliseen osuuteen yhtiön tulosta, riippumatta siitä onko osakas nostanut yrityksestä varoja itselleen vai ei.


Osakeyhtiö


Yksityisotot eivät ole mahdollisia osakeyhtiössä. Yrittäjä voi saada yrityksestä varoja itselleen palkkana tai osinkona. Palkka verotetaan ansiotulona ja osinko osittain pääomatulona. Lisäksi osakas voi saada yhtiöltä päivärahoja ja kilometrikorvauksia silloin, kun niille on olemassa pe-ruste. Päivärahat ja kilometrikorvaukset ovat osakkaalle verovapaita ja yhtiön verotuksessa ne ovat vähennyskelpoisia.


Osakas voi myös tehdä sopimuksia, kuten kauppoja yhtiön kanssa. Kauppahinnan on kuitenkin oltava kaupan kohteen todellisen arvon suuruinen, koska muuten on olemassa peitellyn osingonjaon vaara, jolla on ankarat veroseuraamukset. Yrityksen omaisuutta voidaan osake-yhtiössä myös vuokrata osakkaalle. Auton, asunnon tai muun yhtiön omistaman omaisuuden käyttö yrittäjän yksityistaloudessa voidaan järjestää myös niin, että se on osakkaalle verotet-tavaa luontoisetua.