Liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelma on kirjallinen esitys, jossa kuvataan suunniteltavan yritystoiminnan eri osa-alueet. Aloittavan yrityksen liiketoimintasuunnitelmassa yritysidea tarkennetaan tulevaa yritystoimintaa koskevaksi yksityiskohtaisemmaksi suunnitelmaksi.

Liiketoimintasuunnitelman hyödyt

Menestyvän yrityksen lähtökohtana on huolellinen suunnittelu ja liiketoimintasuunnitelma on yrityksen suunnittelun perusta. Suunniteltaessa asiat kunnolla, ne tulevat etukäteen mietityiksi, jolloin odottamattomien yllätysten mahdollisuus on vähäisempi. Liiketoimintasuunnitelma antaa käsityksen yrityksen kannattavuudesta ja tulevaisuuden näkymistä. Siksi taloudelliset laskelmat kuuluvat siihen olennaisena osana.

Liiketoimintasuunnitelman avulla suunniteltua yritystoimintaa voidaan esitellä mahdollisille rahoittajille, liikekumppaneille ja muille yrityksen ulkopuolisille tahoille. Rahoittajat haluavat usein nähdä liiketoimintasuunnitelman, jotta he voivat sen perusteella arvioida rahoitusta hakevan yrityksen edellytyksiä menestyä ja toimia kannattavasti.

Liiketoimintasuunnitelma auttaa myös yrittäjää itseään saamaan hyvän kokonaiskäsityksen suunniteltavasta yritystoiminnasta, koska se pakottaa hänet miettimään ideoitaan ja yritystoiminnan osa-alueita järjestelmällisesti. Liiketoimintasuunnitelman tärkein merkitys ei ole kirjoitettu suunnitelma sinänsä, vaan asioiden perusteellinen miettiminen.

Liiketoimintasuunnitelma auttaa yrityksen perustajaa saamaan käsityksen siitä, kannattaako suunniteltu yritys perustaa vai ei. Liiketoimintasuunnitelmaa tehdessä yrittäjälle paljastuvat helpommin myös omat heikkoudet, kuten aukot tiedoissa tai taidoissa, joihin voi näin varautua paremmin.

Liiketoimintasuunnitelman sisältö

Liiketoimintasuunnitelman sisältö ja rakenne vaihtelevat riippuen siitä, tehdäänkö suunnitelma perustettavalle uudelle yritykselle, vai tehdäänkö se jo olemassa olevalle toimivalle yritykselle.

 

Perustettavan yrityksien liiketoimintasuunnitelmassa kuvataan mm: perustiedot yrityksestä ja yrityksen perustajista, yrityksen toimiala, markkinat, kysyntä ja kilpailu, yrityksen toiminta-ajatus ja liikeidea, yritysmuoto, markkinointi, yrityksen tavoitteet ja tulevaisuuden visio sekä yritystoimintaan kohdistuvat riskit. Lisäksi esitetään perusteluja sille miksi suunniteltu yritys kannattaa perustaa.

 

Perustettavan yrityksen liiketoimintasuunnitelmaan liitetään laskelmat joista selviää; paljonko pääomaa suunniteltuun yritystoimintaan tarvitaan, mistä lähteistä tarvittava rahoitus saadaan, millainen on suunnitellun yrityksen kannattavuus ja kuinka suuri myynti tarvitaan kannattavuuden saavuttamiseksi.

Liiketoimintasuunnitelman laajuus

Liiketoimintasuunnitelman laajuutta ei ole määritelty tarkasti, mutta siihen tulisi sisältyä kaikki tärkeimmät yritystoimintaan liittyvät asiat. Suunnitelman ei pidä olla liian laaja eikä myöskään liian suppea. Liian laaja suunnitelma saattaa sisältää epäolennaisia asioita tai asiat on kerrottu tarpeettoman monisanaisesti ja monimutkaisesti, jolloin tärkeimpien asioiden ja kokonaisuuden hahmottaminen on vaikeaa. Liian suppea suunnitelma puolestaan on yleensä ylimalkainen ja usein myös puutteellinen. Suunnitelman tulisi olla riittävän kattava, selkeä ja tiivis.


Hyvä liiketoimintasuunnitelma