Avoin yhtiö

Avoin yhtiö on vähintään kahden yleensä tasavertaisen yhtiökumppanin yhteinen yritys, jossa kaikki osakkaat voivat toimia yhtiön puolesta ja päättää sen asioista. Avoimen yhtiön osakkaat voivat olla sekä luonnollisia henkilöitä että oikeushenkilöitä eli muita yrityksiä tai yhteisöjä. Avoin yhtiö on osakkaista erillinen itsenäinen oikeushenkilö jolla voi olla nimissään omaisuutta ja velkoja.

 

Jos myöhemmin osakkaiden lukumäärä esim. osakkaan erotessa tai kuollessa laskee yhteen, yhtiö voi toimia enintään vuoden avoimena yhtiönä. Mikäli toista osakasta ei mainitun ajan kuluessa liity yhtiöön, se muuttuu yksityiseksi toiminimeksi.


PERUSTAMINEN

 

Avoin yhtiö syntyy perustajaosakkaiden keskinäisellä yhtiösopimuksella. Laki ei velvoita avoimen yhtiön osakkaita sijoittamaan yritykseen pääomaa, vaan pelkkä työpanos riittää. Tällöin yhtiön perustamisessa tarvittava alkupääoma voitaisiin rahoittaa esimerkiksi yhtiön nimiin otettavalla lainalla.

 

Usein avoimen yhtiön osakkaat kuitenkin sijoittavat yritykseen myös alkupääomaa, jolla mahdollistetaan yhtiölle riittävä omavaraisuus. Perustamisvaiheessa yhtiön oma pääoma muodostuu yhtiömiesten yhtiöön sijoittamista panoksista. Panokset voivat olla eri suuruisia ja laatuisia. Osakas voi sijoittaa yhtiöön rahaa tai tavaraa tai pelkän työpanoksensa. Osakkaiden eri suuruiset panokset huomioidaan yleensä yhtiösopimuksen voitonjakomääräyksissä. Tällöin suuremman panoksen sijoittaneille voidaan sopia maksettavaksi vastaavasti suurempi osuus yhtiön voitosta. 

 

Avoin yhtiö on ilmoitettava kaupparekisteriin ja verottajan rekistereihin ennen toiminnan aloittamista. Yhtiö syntyy jo yhtiösopimuksen solmimisella, joten kaupparekisteri-ilmoituksella on lähinnä syntymistä vahvistava vaikutus. Perusilmoituksen tekemisestä ovat vastuussa osakkaat. Ilmoitukseen on liitettävä yhtiösopimus ja todistus käsittelymaksun suorittamisesta.


YHTIÖSOPIMUS


Yhtiösopimus on osakkaiden keskinäinen sopimus, jolla sovitaan yhtiötä koskevista yksityiskohdista ja osakkaiden keskinäisestä asemasta. Esimerkiksi yhtiön tuottaman voiton jako osakkaiden kesken on eräs tärkeimmistä yhtiösopimukseen sisällytettävistä asioista. Jos jostain asiasta ei ole sovittu yhtiösopimuksessa, sovelletaan kyseisen asian kohdalla laissa avoimista yhtiöistä ja kommandiittiyhtiöistä olevia säännöksiä.

 

Yhtiösopimus on vapaamuotoinen, jolloin sen sisältö voidaan muokata perustajaosakkaiden tarpeiden mukaiseksi. Käytännössä yhtiösopimus on aina tehtävä kirjallisesti.

Yhtiösopimus laaditaan yleensä useana kappaleena, yksi jokaiselle yhtiömiehelle ja yksi kaupparekisteriä varten. Kaikki yhtiömiehet allekirjoittavat sopimuksen. Sopimukseen on hyvä merkitä seuraavat asiat:

 

 • yhtiön toimiala,
 • yhtiön toiminimi,
 • yhtiökumppanien nimet, kotipaikat, henkilötiedot ja kansalaisuus
 • yhtiön kotipaikka,
 • osakkaiden panosten laatu ja suuruus,
 • tilikausi
 • yhtiön voiton ja tappion jakamissäännöt
 • miten yhtiösopimuksesta irtisanoudutaan ja siitä mahdollisesti syntyvä lunastus määrätään
 • seuraukset yhtiömiehen kuolemasta
 • sopimuksen purkamismenettely
 • yhtiösopimuksen muuttaminen

 

Mikäli jostain asiasta ei ole yhtiösopimuksessa sovittu, sovelletaan tämän asian kohdalla laissa avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä olevia säännöksiä.


SOPIMUKSEN TEKEMINEN YHTIÖN PUOLESTA


Avoimen yhtiön osakkaat ovat osakkuusasemansa perusteella oikeutettuja edustamaan yhtiön yhtiötä ja tekemään sen puolesta yhtiötä sitovia oikeustoimia. Oikeus toimia yhtiön puolesta rajoittuu kuitenkin yhtiön toimialaan kuuluviin asioihin. Toimialan ulkopuolelle meneviin toimiin tarvitaan kaikkien osakkaiden suostumus. Yhtiösopimuksessa voidaan myös sopia, että joihinkin päätöksiin tarvitaan määräenemmistö tai yksimielinen päätös.

 

Oikeutta voidaan yhtiösopimuksella rajoittaa siten, että oikeus poistetaan yhdeltä tai useammalta osakkaalta taikka siten, että se on kahdella tai useammalla yhtiömiehellä yhdessä. Rajoitus on merkittävä kaupparekisteriin.


YRITYKSEN HALLINTO JA KÄYTÄNNÖN TOIMINTA


Avoimessa yhtiössä ei ole pakollisia toimielimiä. Avoimen yhtiön osakkaat vastaavat yleensä yhdessä yhtiön hallinnosta ja osallistuvat sen toimintaan työpanoksellaan. Osakkaiden lisäksi yhtiöllä voi myös olla palkattua ulkopuolista työvoimaa. Avoimessa yhtiössä voi olla toimitusjohtaja jos näin on yhtiösopimuksessa sovittu. Tämä ei kuitenkaan ole yleistä eikä välttämätöntä. Silloin kun yhtiölle valitaan toimitusjohtaja, annetaan hänelle yleensä päävastuu yhtiön juoksevien asioiden hoitamisessa. Toimitusjohtaja on ilmoitettava kaupparekisteriin, jos toimitusjohtaja on valittu. 


Koska avoimella yhtiöllä ei ole hallitusta eikä yhtiökokousta ei sillä myöskään ole hallintomuodollisuuksia, jolloin yhtiön hallintoon liittyvä paperityö on vähäistä.

SOPIMUKSET OSAKKAAN JA YHTIÖN VÄLILLÄ


Koska avoin yhtiö on osakkaista erillinen itsenäinen oikeushenkilö, ovat sopimukset yhtiön ja osakkaiden välillä mahdollisia. Avoimen yhtiön osakas voi esimerkiksi tehdä työsopimuksen yhtiön kanssa, jolloin hänelle voidaan maksaa yhtiöstä palkkaa. Hän voi myös myydä tai vuokrata omaisuuttaan yhtiölle. Käyttäessään yksityisautoaan yritystoimintaan liittyviin ajoihin, voi osakas laskuttaa yhtiöltä näistä ajoista kilometrikorvauksia.


VAROJEN SIIRTO YRITYKSESTÄ OSAKKAIDEN YKSITYISKÄYTTÖÖN


Avoimen yhtiön osakkaat voivat nostaa varoja yhtiöstä yksityiskäyttöönsä joko ottamalla yhtiöltä palkkaa tai yksityisottoja. Myös päivärahan ja kilometrikorvausten maksaminen on mahdollista. Palkasta yhtiö joutuu lisäksi maksamaan työnantajan sosiaaliturvamaksun, mutta yksityisottoina nostettuja varoja tämä sosiaaliturvamaksu ei koske. Tämän vuoksi varojen nostaminen yhtiöstä yksityisottoina saattaa olla hieman palkanmaksua edullisempaa. Yhtiön pääoma on osakkaiden vapaasti käytettävissä, jolloin yksityisottoja osakkaat voivat tehdä aina kun yhtiön tilillä on rahaa, eikä niiden määrää ole sidottu yhtiön tuottaman voiton määrään tai yhtiön oman pääoman määrään.


OSAKKAIDEN VASTUU


Avoimen yhtiön osakkaat ovat rajoittamattomassa henkilökohtaisessa vastuussa kaikista yhtiön velvoitteista. Koska kaikki avoimen yhtiön osakkaat voivat itsenäisesti tehdä yhtiötä sitovia sopimuksia, ellei tätä ole nimenomaisesti yhtiösopimuksessa rajoitettu, ovat osakkaat siten henkilökohtaisessa vastuussa myös muiden osakkaiden yhtiön puolesta tekemistä velvoitteista. Jos avoimelle yhtiölle jää velkoja yhtiön lopettamisen jälkeen, siirtyvät nämä velat osakkaiden henkilökohtaisiksi veloiksi.

 

Avoimen yhtiön velkoja voi sen jälkeen, kun yhtiö ei ole vaatimuksesta huolimatta maksanut hänen saatavaansa, periä sitä keneltä tahansa osakkaalta. Osakkaan henkilökohtainen omaisuus voidaan tällöin käyttää velan maksuun.

 

Yhtiön omaisuus on kuitenkin erillistä siten, että osakkaan henkilökohtaisista veloista ei voida ulosmitata yhtiön omaisuutta vaan ainoastaan osakkaan yhtiöosuus. Yhtiöstä eronnut osakas ei vapaudu hänen hallinta-aikanaan syntyneistä vastuista suhteessa kolmansiin. Hänen vastuunsa uusista veloista päättyy siihen, kun ero ilmoitetaan yhtiökumppanille tai se merkitään kaupparekisteriin. Uusi osakas joutuu toisaalta vastuuseen myös yhtiön vanhoista velvoitteista.


AVOIMEN YHTIÖN VEROTUS


Avoin yhtiö ei ole verotuksessa osakkaista erillinen itsenäinen verovelvollinen. Sille itselleen ei siten määrätä veroa. Yhtiö antaa kyllä oman veroilmoituksensa ja se on verotuksessa niin sanottu laskentasubjekti, jolle määritetään verotettava tulo.

 

Yhtiön verotettava tulo jaetaan verotettavaksi osakkaiden tulona niiden osuuksien suhteessa, jotka osakkailla on yhtiön tuloon. Avoimissa yhtiöissä tulo-osuudet jaetaan osakkaille useimmiten yhtiösopimuksessa sovitulla tavalla. Osakkaan osuus yhtiön tulosta verotetaan jo silloin, kun tulo syntyy. Verotukseen ei vaikuta se, nostaako osakas voitto-osuutensa yhtiöstä vai ei.

 

Silloin kun avoimen yhtiön osakas nostaa yhtiöstä palkkaa, on palkka sivukuluineen yhtiölle vähennyskelpoinen kulu ja vastaavasti saajalleen verotettavaa ansiotuloa. Osakas voi myös saada yhtiöltä verovapaita kustannusten korvauksia, kuten päivärahoja ja kilometrikorvauksia, jotka ovat yhtiön verotuksessa vähennyskelpoisia menoja.

 

Osakkaiden yksityisnostot pienentävät yhtiön omaa pääomaa. Jos yhtiön oma pääoma muodostuu yksityisottojen vuoksi negatiiviseksi, yhtiö ei saa vähentää verotuksessa kaikkia korkokulujaan. Tällöin katsotaan, että yritys on joutunut ottamaan velkaa osakkaiden yksityisottojen rahoittamiseen, eivätkä velan korot tältä osin kohdistu yritystoimintaan.

 

Jos osakas sijoittaa yhtiöön tai ottaa sieltä ulos omaisuutta, omaisuuden arvoksi kirjanpidossa merkitään käypä arvo. Jos osakas ottaa yrityksestä hyödykkeitä (esimerkiksi auton) yksityistalouteensa, menetellään samoin kuin jos yritys olisi myynyt hyödykkeet alkuperäisellä hankintahinnalla tai sitä alemmalla todennäköisellä luovutushinnalla (jos olisi myyty ulkopuoliselle).


AVOIMEN YHTIÖN LOPETTAMINEN


Avoimen yhtiön osakkaalla on oikeus vaatia yhtiön purkamista, kun hän on irtisanonut yhtiösopimuksen ja irtisanomisaika on kulunut, tai kun edellytyksiä yhtiön toiminnan jatkamiselle ei muusta syystä, kuten esimerkiksi toisen osakkaan kuoleman, konkurssin tai yhtiöosuuden ulosmittauksen vuoksi ole olemassa. Kun vaatimus yhtiön purkamisesta on tehty, osakkaat voivat sopia siitä, miten yhtiö puretaan.

 

Yhtiön purkaminen aloitetaan sillä, että ensin maksetaan yhtiön jäljellä olevat velat. Elleivät yhtiön rahavarat riitä velkojen maksuun, myydään omaisuutta tarvittava määrä. Sitten kun velat on maksettu, puretaan yhtiö jakamalla yhtiön omaisuus osakkaiden kesken. Osakkaat voivat jakaa omaisuuden itse tai he voivat sopia, että jaon suorittaa joku ulkopuolinen henkilö.

 

Yhtiön omaisuus on sitä jaettaessa ensisijaisesti käytettävä osakkaiden jäljellä olevien panosten palauttamiseen. Jos omaisuus ei riitä panosten täysimääräiseen palauttamiseen, jaetaan omaisuus panosten suuruuden mukaisessa suhteessa. Jos ylijäämää jää, se jaetaan niiden perusteiden mukaan, joita sovelletaan yhtiön voittoa jaettaessa.

 

Rahavarat on helppo jakaa, mutta muun omaisuuden jakamisen kanssa voi tulla ongelmia. Siksi voikin olla käytännöllisintä muuttaa kaikki yhtiön omaisuus rahaksi ennen sen jakamista. Lopuksi jaettu omaisuus luovutetaan yhtiömiesten hallintaan. Samalla hetkellä kun jako tulee voimaan eli omaisuus on siirtynyt yhtiömiesten henkilökohtaiseen hallintaan, katsotaan avoin yhtiö purkautuneeksi. Siitä tulee tehdä ilmoitus kaupparekisteriin.

YHTIÖOSUUDEN LUNASTAMINEN

Yhtiön purkamisen sijasta voidaan lunastaa sen osakkaan yhtiöosuus, jonka suhteen on olemassa yhtiösopimuksen purkamisperuste. Päätös lunastamisesta on muiden yhtiömiesten tehtävä yksimielisesti.

 

Lunastuksen suuruus määräytyy sen mukaan, mitä osakkaalle olisi tullut, jos yhtiön omaisuus olisi jaettu yhtiötä purettaessa. Yhtiön liikearvo on tällöin otettava huomioon yhtiön varoina.

 

Kun päätös lunastamisesta on tehty, lunastuksen saajalle on esitettävä todistettavasti lunastustarjous. Jollei lunastuksen saaja 14 päivän kuluessa tarjouksen saamisesta ilmoita tarjouksen tehneelle hylkäävänsä tarjousta, hänen katsotaan hyväksyneen sen.

 

Edellä mainittuja lunastusta koskevia säädöksiä sovelletaan, jollei yhtiösopimuksessa ole toisin ole sovittu. Yhtiösopimuksessa voidaan sopia yhtiöosuuden lunastamisoikeudesta tai velvollisuudesta tarkemmin määritellyissä tilanteissa. Tällaiset määräykset voivat helpottaa sekä yhtiön, että luopuvan osakkaan asemaa silloin, kun yhteistoiminnan edellytykset ovat rauenneet. Yhtiö voi silloin jatkaa toimintaansa ja luopuva osakas saa osuutensa ilman, että yhtiötä puretaan.

 

Yhtiö katsotaan purkautuneeksi, jos yhtiömiesten lukumäärä on alentunut yhteen eikä vuoden kuluessa ole noussut vähintään kahteen.


YHTIÖOSUUDEN LUOVUTUS


Yhtiömies voi luovuttaa yhtiöosuutensa toiselle henkilölle vain kaikkien muiden yhtiömiesten suostumuksella tai ehdoin, jotka on yhtiösopimuksessa määrätty.

AVOIMEN YHTIÖN SOVELTUVUUS


Avoin yhtiö soveltuu esimerkiksi työvaltaiseen yritystoimintaan, jossa kaksi tai useampi yhtiökumppani yhdistävät työpanoksensa ja voimavaransa yhteisen yrityksen hyväksi ja yritystoiminnassa ei vaadita suuria pääomia ja se ei sisällä suuria taloudellisia riskejä. Esimerkiksi kahden työparina toimivan ammattimiehen remonttiyrityksen yritysmuodoksi voisi hyvin sopia avoin yhtiö.

 

Avoin yhtiö sopii niille, jotka arvostavat yhtiön kevyttä hallintoa ja mahdollisuutta siirtää joustavasti varoja yrityksestä osakkaille ja päinvastoin. Yhtiön toimintaan liittyvät hallinnolliset rutiinit ja paperityö on vähäistä verrattuna esimerkiksi osakeyhtiöön. Tämä voi myös alentaa yhtiön hallintokustannuksia

Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä