Auto yritystoiminnassa

Yrityksen autosta poistoja

Yrityksen varallisuuteen kuuluva auto on irtainta käyttöomaisuutta, jonka hankintameno poistetaan verotuksessa enintään 25 % vuotuisin menojäännöspoistoin. Yhtiömuotoisessa yrityksessä asia on selvä silloin, kun auto on ostettu yrityksen nimiin. Toiminimen auto voi kuulua yritystoiminnan varoihin vain silloin, kun autolla vuoden aikana ajetuista kilometreistä yli puolet on yritysajoa.


Leasing on vuokraa


Leasingsopimus on vuokrasopimus. Vuokrattu auto ei tule yrityksen omistukseen ja vuokra on yrityksessä verotuksessa vähennyskelpoinen kulu.


Henkilöauton arvonlisävero on harvoin vähennyskelpoinen


Henkilöautosta, jota käytetään vähäisessäkin määrin muuhun kuin arvonlisäverolliseen toi-mintaan, ei voida vähentää arvonlisäveroa. Myöskään henkilöauton leasingvuokriin sisältyvää arvonlisäveroa ei saa vähentää. Henkilöauton hankintaan ja käyttöön liittyvät arvonlisäverot voi vähentää vain, jos auto tulee myytäväksi, vuokrattavaksi, taksiautoksi, autokouluautoksi tai sitä käytetään ainoastaan yritysajoon. Vaikka auton arvonlisävero jäisikin vähentämättä, vähennetään auto kuitenkin arvonlisäve-roineen poistoina tuloverotuksessa.TOIMINI


Toiminimessä auto kuuluu yritystoiminnan varoihin silloin, kun autolla vuoden aikana ajetuista kilometreistä yli puolet on yritystoimintaan liittyvää ajoa. Jos puolestaan autolla ajetuista kilometreistä pääosa on yksityisajoa, auto kuuluu yrittäjän yksityisiin varoihin. Toiminimiyrittäjä ei voi itse valita haluaako hän auton yritystoiminnan varoihin vai yksityisiin varoihin, vaan autolla ajetut kilometrit ratkaisevat asian. 


Yritystoiminnan varoihin kuuluva auto


Toiminimessä yritystoiminnan varoihin kuuluvan auton kaikki kulut; kuten auton poisto, huollot, korjaukset, polttoaineet, renkaat, verot, vakuutukset yms. vähennetään kirjanpidossa, jolloin ne myös pienentävät yrityksen voittoa.


Toiminimiyrittäjä käyttää yleensä yritystoiminnan varoihin kuuluvaa myös yksityisajoihin. Yksi-tyisajojen osuus auton kuluista ei ole verotuksessa vähennyskelpoista. Yksityisajojen ja yri-tystoimintaan liittyvien ajojen osuuksien selvittämiseksi autolla ajetuista kilometreistä on pidettävä ajopäiväkirjaa. 


Esimerkki


Kirjanpitoon on kirjattu kaikki autosta aiheutuneet kulut ja poisto, jotka ovat yhteensä 8 000 €.

Ajopäiväkirjan mukaan autolla on vuodessa ajettu yhteensä 20 000 kilometriä, joista yritys-toimintaan liittyvää ajoa on 13 000 kilometriä ja yksityisajoa 7 000 kilometriä.


Yksityisajojen osuus ajetuista kilometreistä on siten 7 000 / 20 000 x 100 = 35%


Yksityisajojen osuus auton kuluista on siten 35% x 8 000 € = 2 800 €


Koska kaikki auton kulut on vähennetty yrityksen kirjanpidossa, lisätään veroilmoituksessa verotettavaa yritystuloa laskettaessa yrityksen voittoon kuluoikaisuna yksityisajojen osuus auton kuluista. 


Yrittäjän yksityisiin varoihin kuuluva auto


Jos auto kuuluu yrittäjän yksityisiin varoihin, eli sillä ajetaan pääosin yksityisajoa, ei mitään auton kuluja merkitä yrityksen kirjanpitoon. Jos tällaisella autolla ajetaan myös yritystoimintaan liittyviä ajoja, yrittäjä voi veroilmoituksessaan vähentää yritystoiminnan menona verovapaan kilometrikorvauksen mukaisen määrän.


Esimerkki


Autolla on vuodessa ajettu 20 000 kilometriä, joista yksityisajoa on 13 000 kilometriä ja yritys-toimintaan liittyvää ajoa on 7 000 kilometriä. 


Yrittäjä voi vähentää 7 000 x verovapaan kilometrikorvauksen määrä (0,43 € 2020) = 3 010 €.AVOIN JA KOMMANDIITTIYHTIÖ


Kun avoimen- tai kommandiittiyhtiön osakas käyttää yrityksen autoa yksityisajoihin, ei yksi-tyisajojen osuus auton kuluista ole verotuksessa vähennyskelpoinen. Yksityisajojen osuus auton kuluista lisätään veroilmoituksessa verotettavaan tuloon samalla tavalla kuin toiminimenkin kohdalla.


Avoimessa - ja kommandiittiyhtiössä on myös mahdollista, että yrittäjä käyttää yrityksen omistamaa tai vuokraamaa autoa luontoisetuautona. Yritykselle luontoisetuautosta syntyneet kulut ovat kokonaan vähennyskelpoisia, sillä autoetu verotetaan saajalla palkkana.


Jos kommandiittiyhtiön vastuunalainen osakas tai avoimen yhtiön osakas käyttää omaa auto-aan yrityksen ajoihin, hän voi laskuttaa yhtiöltä ajetuista kilometreistä verovapaan kilometri-korvauksen.OSAKEYHTIÖ


Yhtiön auto osakkaan käytössä


Jos auto on hankittu osakeyhtiön nimiin, kaikki auton kulut vähennetään osakeyhtiön vero-tuksessa. Jos osakeyhtiön osakas käyttää yhtiön omistamaa autoa omiin ajoihinsa, osakkaan saama etu on palkkana verotettavaa luontoisetua. Osakas voi myös maksaa yhtiölle korvauk-sen auton käytöstä, jolloin luontoisetua ei veroteta. Korvauksen määrä voidaan laskea käyt-tämällä apuna verohallituksen vahvistamia autoedun verotusarvoja. 


Osakkaan auto yhtiön käytössä


Jos osakeyhtiön osakas käyttää omaa autoaan yhtiön ajoihin, hän voi laskuttaa niistä yhtiöltä Verohallinnon vuosittain vahvistaman verovapaan kilometrikorvauksen.AJOPÄIVÄKIRJA


Toiminimissä sekä avoimissa ja kommandiittiyhtiöissä selvitetään ajopäiväkirjan avulla autolla ajetut yritystoimintaan liittyvät ajot. Ajopäiväkirjaan merkitään kunkin yritystoimintaan liittyvän ajon osalta erikseen; matkan päivä, alkamis- ja päätymisaika, matkan pituus, matkareitti ja matkan tarkoitus. Ajopäiväkirjan avulla voidaan selvittää, miten autolla vuoden aikana ajetut kilometrit jakautuvat yritystoiminnan ajoihin ja yksityisajoihin.


Ajopäiväkirjaa voidaan pitää monella eri tavalla. Se voi olla esimerkiksi autossa säilytettävä vihkonen, joita myydään toimistotarvikkeita myyvissä liikkeissä. Ajopäiväkirjaa voidaan pitää myös taulukkolaskentaohjelman kuten Excelin avulla. Internetistä löytyy hakusanalla ajopäi-väkirja ilmaisia ajopäiväkirjapohjia. 


Nykyisin ajopäiväkirjaa voidaan pitää myös sähköisesti, jolloin GPS-tekniikkaa käyttävä järjes-telmä tallentaa tiedot ajoista suoraan internetin pilvipalveluun. Sähköinen ajopäiväkirja voidaan toteuttaa joko matkapuhelimeen ladattavan sovelluksen tai autoon kiinteästi asennettavan paikantimen avulla. Ajopäiväkirja muodostuu automaattisesti pilvipalvelussa, josta se voidaan tarvittaessa tulostaa.


Osakeyhtiössä ajopäiväkirjaa ei välttämättä tarvita, koska osakkaan ajot yhtiön autolla vero-tetaan hänellä luontoisetuna. Silloin kun osakeyhtiön osakas käyttää omaa autoaan yhtiön ajoihin, laskuttaa hän ajetut kilometrit yhtiöltä matkalaskuilla. Matkalaskut sisältävät vastaavat tiedot jotka ajopäiväkirjassakin ovat.