Arvonlisävero

ARVONLISÄVERO HINNOITTELUSSA

Arvonlisävero on loppuasiakkaiden maksettavaksi tarkoitettu vero, jonka yritys kerää tuotteidensa hinnoissa asiakkailtaan ja tilittää edelleen valtiolle. Arvonlisäveron osuutta ei katsota yrityksen tuloksi, vaan se on yrityksen näkökulmasta ainoastaan läpikulkuerä. Yleinen arvonlisäveroprosentti on 24 %. Elintarvikkeilla, kuljetus- ja majoituspalveluilla, kirjoilla, lääkkeillä ja pääsymaksuilla on alennettu arvonlisävero.

Arvonlisäveron määrä lasketaan tuotteen verottomasta hinnasta. Tuotteen hintaan sisältyvä 24 % arvonlisävero vastaa siten 19,35 % osuutta kuluttaja-asiakkaalle ilmoitettavasta tuotteen verollisesta hinnasta laskettuna.

Verottomaan hintaan lisättävän arvonlisäveron määrä saadaan yksinkertaisesti kertomalla tuotteen veroton hinta kyseiseen tuotteeseen sovellettavalla arvonlisäveroprosentilla.

Esimerkki

Tuotteen veroton hinta on 120 € ja tuotteeseen sovelletaan yleistä 24 % arvonlisävero-prosenttia. Tuotteen hintaan sisällytettävän arvonlisäveron määrä on siten
24 % x 120 € = 28,80 €. Tuotteen verollinen hinta saadaan lisäämällä arvonlisäveron osuus verottomaan hintaan 120 € + 28,80 € = 148,80 €.

Arvonlisäveron osuus tuotteen verollisesta myyntihinnasta voidaan laskea seuraavalla kaavalla.

 

Esimerkki
Tuotteen verollinen hinta on 148,80 € ja tuotteeseen sovelletaan yleistä 24 % arvonlisäveroprosenttia. Tuotteen hintaan sisältyvän arvonlisäveron määrä lasketaan siten seuraavasti.
 

 Tuotteen verollisesta hinnasta voidaan laskea veroton hinta seuraavalla kaavalla:

 

Esimerkki
Tuotteen verollinen hinta on 148,80 € ja arvonlisäveroprosentti 24 %.
 
 

Tuotteen hintaan sisältyvän arvonlisäveron määrä voidaan siten laskea myös tuotteen verollisen ja verottoman hinnan erotuksena.
 

Esimerkki
Verollinen hinta 148,80 € - veroton hinta 120 € = Arvonlisäveron osuus 28,80 €.

                 

Arvonlisäveron tilittäminen

Yritys ei tilitä valtiolle tuotteen myyntihintaan sisältyvää arvonlisäveroa kokonaisuudessaan, vaan siitä vähennetään tuotteen ostohintaan sisältynyt arvonlisävero.
 
Jos esimerkiksi tuotteen veroton ostohinta on 50 € ja kyseiseen tuotteeseen sovelletaan yleistä 24 % arvolisäveroprosenttia, tuotteen arvonlisäverollinen ostohinta on tällöin;

1,24 x 50€ = 62 €

Tuotteen ostohintaan sisältyneen arvonlisäveron määrä on siten verollisen ja verottoman ostohinnan erotus 62 € - 50 € = 12 €

Tämän ostohintaan sisältyneen 12 € arvonlisäveron yritys saa vähentää valtiolle tilitettävästä arvonlisäverosta.
  
Valtiolle tilitettävän arvonlisäveron määräksi muodostuu siten:

 

ARVONLISÄVERO ON TARKOITETTU KULUTTAJAN MAKSETTAVAKSI

Arvonlisävero on kuluttajan maksettavaksi tarkoitettu välillinen kulutusvero. Ostaessaan arvonlisäverovelvollisen tavaran tai palvelun, ostaja maksaa myyjäyritykselle tuotteen verottoman hinnan sekä lisäksi arvonlisäveron osuuden, jonka myyjäyritys tilittää edelleen valtiolle. Esimerkiksi kuluttajan ostaessa 500 euroa maksavan tuotteen, myyjäyrityksen saama osuus tuotteen hinnasta on 403,23 ja arvonlisäveron osuus (24 %) 96,77 euroa.


Kuluttajille markkinoitaessa arvonlisäveron on sisällyttävä ilmoitettuun hintaan


Hintamerkintäasetus säätelee hintojen ilmoittamista silloin, kun myyjänä on yritys ja ostajana on yksityishenkilö eli kuluttaja. Hintamerkintäasetus määrää, että arvonlisäveron osuuden on sisällyttävä kuluttajalle ilmoitettuun tuotteen hintaan. Esimerkiksi jos kuluttajalle remonttipalvelua tarjoava yritys ilmoittaa urakkahinnan asiakkaalle seuraavasti; 2 500 euroa + ALV toimii yritys hintamerkintäasetuksen vastaisesti. Oikea tapa olisi ilmoittaa urakkahinta verollisena 3 100 euroa, jolloin arvonlisävero sisältyy ilmoitettuun hintaan.

Yritysten välistä kaupankäyntiä hintamerkintäasetus ei koske. Tästä syystä yritysten keskinäisessä kaupankäynnissä on hyvin tyypillistä, että hinnat ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa, koska yritykset saavat vähentää arvonlisäveron osuuden niiden omasta myynnistä tilitettävästä arvonlisäverosta, eikä arvonlisävero tällöin jää ostajayrityksen rasitukseksi.


VEROKANNAT


Suomessa myytävien tavaroiden ja palveluiden yleinen verokanta on 24 prosenttia. Yleistä verokantaa sovelletaan aina, ellei verokannasta ole säädetty poikkeusta.

Alennettua 14 % verokantaa sovelletaan elintarvikkeisiin, ravintola- ja ateriapalveluihin sekä eläinten rehuihin. Elintarvikkeita ovat ruokatavarat, juomat ja niiden valmistuksessa ja säilyttämisessä käytettävät aineet, kuten ruokaraaka-aineet, mausteet, säilöntäaineet jne.

Alennettua 10 % verokantaa sovelletaan henkilökuljetuksiin, majoitustoimintaan, liikuntapalveluihin, kulttuuri- ja viihdepalveluihin, kirjoihin, taide-esineisiin ja lääkkeisiin.


Nollaverokannan alaisesta, eli palautukseen oikeuttavasta myynnistä ei suoriteta arvonlisäveroa. Tällöin myyjällä on kuitenkin oikeus vähentää näiden tuotteiden valmistamiseen liittyneisiin ostoihin sisältynyt arvonlisävero. Nollaverokannan alaista on ulkomaille suuntautuva myynti.


ARVONLISÄVERON ULKOPUOLINEN MYYNTI

Kokonaan arvonlisäverotuksen ulkopuolelle on jätetty tiettyjä toimialoja sekä tiettyjä tavaroita ja palveluja. Tällöin myynnistä ei tarvitse suorittaa arvonlisäveroa, mutta myöskään ostoihin sisältyvää arvonlisäveroa ei saa vähentää, mikä erottaa arvonlisäveron ulkopuolisen toiminnan edellä mainitusta nollaverokannan alaisesta toiminnasta.

Arvonlisäveron ulkopuolella olevat toimialat

• Terveyden- ja sairaanhoito
• Sosiaalihuolto
• Rahoituspalvelut
• Vakuutuspalvelut
• Kiinteistöjen myynti ja vuokraus
• Esiintymispalkkiot ja tekijänoikeuskorvaukset


MYYNNISTÄ SUORITETTAVA VERO


Arvonlisäveroa maksetaan tavaroiden ja palveluiden myynnin perusteella. Myynnin ei tarvitse tuottaa voittoa sillä myös tappiollisesta tai omakustannushintaan tapahtuvasta myynnistä on maksettava arvonlisäveroa.


Veron perusteella tarkoitetaan tuotteen verotonta arvoa, josta arvonlisäveron määrä lasketaan.  Myynnistä suoritettavan veron peruste on myyntihinta ilman veron osuutta sisältäen kaikki hinnanlisät, kuten esimerkiksi laskutuslisät, myyjän ostajalta veloittamat kuljetus- ja muut toimituskustannukset.

OSTOIHIN SISÄLTYVÄN ARVONLISÄVERON VÄHENNYSKELPOISUUS

Koska arvonlisävero on kuluttajan (yksityishenkilö) maksettavaksi tarkoitettu vero, yritykset saavat vähentää ostoihinsa sisältyneen arvonlisäveron myynnistä tilitettävästä arvonlisäverosta. 

Ostojen arvonlisäveron vähennyskelpoisuuden avulla estetään veron kertaantuminen tuotteiden hintoihin tuotteen siirtyessä myyntiketjun eri portaalta toiselle.

Joskus tilanne saattaa olla jopa sellainen, että yritykselle ei kerry tilitettävää arvonlisäveroa lainkaan, koska kaikki myynnistä suoritettava arvonlisävero sisältyy yrityksen omiin ostoihin. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, kun yrityksen omat arvonlisäverolliset ostot ovat poikkeuksellisesti normaalia suuremmat.


Vähennysoikeus toteutetaan käytännössä siten, että myyjä tilittää verottajalle verokauden myynnistä määräytyvän veron ja saman verokauden ostoihin sisältyneen arvonlisäveron erotuksen. Ostovähennysoikeuden edellytyksenä on, että ostaja saa hankkimastaan tavarasta tai palvelusta laskun joka sisältää arvonlisäverolaissa edellytetyt tiedot ja josta ilmenee arvonlisäveron määrä.

Ennen yritystoiminnan aloittamista tehtyisin ostoihin sisältyneen arvonlisäveron saa vähentää sitten kun yritystoiminta alkaa. Aloittavalla yrityksellä on yleensä alussa paljon verollisia hankintoja ja vähän verollista myyntiä, jolloin alkuvaiheen ostoihin sisältyvän arvonlisäveron määrä on usein suurempi kuin myynnistä suoritettavan arvonlisäveron määrä. Tällöin yritys saa ensimmäiseltä arvonlisäkaudelta arvonlisäveron palautusta. Jos yrityksen (12 kk) liikevaihto on alle 30 000 euroa, voi yritys saada hyväkseen arvonlisäveron alarajan huojennuksen

TILITETTÄVÄN ARVONLISÄVERON ILMOITTAMINEN JA MAKSAMINEN


Ilmoitukset arvonlisäverosta annetaan verottajalle verkossa Verohallinnon OmaVero-palvelussa. Tiedot voi antaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä (jos sähköinen ilmoittaminen on esimerkiksi teknisen esteen vuoksi mahdotonta).

Arvonlisävero ilmoitetaan ja maksetaan lähtökohtaisesti kalenterikuukausittain. Jos yrityksen vuosiliikevaihto on 30 000 - 100 000 euroa, voi yritys hakemuksesta valita arvonlisäveron ilmoitus- ja maksuväliksi kuukauden asemasta vuosineljänneksen. Jos vuosiliikevaihto puolestaan on alle 30 000 euroa, yritys voi hakemuksesta valita arvonlisäveron ilmoitus- ja maksuväliksi kalenterivuoden tai vuosineljänneksen. 

Kohdekaudelta tilitettävän arvonlisäveron määrä lasketaan siten, että ensin lasketaan kohdekauden myynnistä suoritettava vero, josta vähennetään kohdekaudelle ajoittuneisiin vähennyskelpoisiin ostoihin sisältynyt arvonlisävero. Jos myynnistä suoritettava vero on suurempi kuin ostoihin sisältynyt vähennettävä vero, tilitetään erotus verottajalle. Jos taas tilanne on päinvastainen eli ostoihin on sisältynyt enemmän vähennettävää veroa, mitä myynnin perusteella tulisi tilittää, maksetaan erotus yritykselle arvonlisäveron palautuksena.


Arvonlisävero ilmoitetaan OmaVero-palvelussa ja maksetaan kohdekuukautta seuraavan toisen kuukauden 12. päivään mennessä. Verohallinto ei lähetä arvonlisäveron maksamista varten tilisiirtolomaketta, vaan arvonlisävero maksetaan oma-aloitteisten verojen viitenumerolla