Aloittavan yrityksen rahoitustarve

MIHIN RAHOITUSTA TARVITAAN?

Aloittava yritys tarvitsee rahaa alkuinvestointeihin ja käyttöpääomaan.

Alkuinvestointeja ovat muun muassa yrityksen toiminnassa tarvittavien toimitilojen, koneiden ja kaluston hankinnat. Alkuinvestointien suuruus vaihtelee yrityskohtaisesti. Pienessä yhden henkilön palveluyrityksessä, jonka toiminta perustuu pääosin yrittäjän henkilökohtaiseen työpanokseen, on investointien tarve yleensä vähäinen, kun puolestaan suuremmassa valmistusyrityksessä tms. tarvitaan enemmän rahaa investointeihin.


Investointien lisäksi yritys tarvitsee käyttöpääomaa toimintansa pyörittämiseen.  Käyttöpääomaa tarvitaan raaka-aineiden, tarvikkeiden, myytävien tuotteiden yms. varastojen hankintaa varten. Lisäksi aloittava yritys tarvitsee käyttöpääomaa alkumarkkinointiin, kuten esimerkiksi; yrityksen graafisen ilmeen suunnitteluun, esitteiden käyntikorttien yms. hankintaan, ikkuna- ja ajoneuvoteippauksiin sekä alkuvaiheen mainontaan jne.


Alussa käyttöpääomaa on varattava myös yrityksen perustamisesta aiheutuvia kuluja varten, joita ovat yrityksen rekisteröintimaksu sekä mahdolliset asiantuntijapalkkiot yms. Käyttöpääomaa tarvitaan lisäksi kassavaroihin, jolloin yritykselle varataan riittävästi rahaa tulevista maksuista selviytymiseen. Aloittavan yrityksen kassavarojen määrää mitoitettaessa on otettava huomioon, että kestää jonkin aikaa ennen kuin myynnistä alkaa kertyä tuloja kassaan. Tämän vuoksi kassava-rojen tulisi riittää ainakin 2-3 kuukauden menoihin.

  

ALOITTAVAN YRITYKSEN RAHOITUSLASKELMA


Aloittavan yrityksen rahoituslaskelma sisältää laskelman tarvittavan rahoituksen määrästä sekä suunnitelman siitä, mistä tarvittava rahoitus on tarkoitus hankkia.

Rahan tarve laskelma sisältää investointilaskelman sekä laskelman käyttöpääoman edellyttämästä rahantarpeesta. Investointilaskelmassa eritellään tarvittavat investoinnit ja niihin tarvittava rahoitus, jotka lasketaan yhteen, jolloin tulokseksi saadaan investointeihin tarvittavan rahoituksen määrä.

Käyttöpääoman tarve lasketaan vastaavalla tavalla erittelemällä alkuvarastojen hankintaan, alkumarkkinointiin, perustamiskuluihin ja kassavaroihin tarvittavat rahamäärät jotka lasketaan yhteen.

Laskemalla lopuksi yhteen investointeihin ja käyttöpääomaan tarvittava rahoitus saadaan selville yritystoiminnan edellyttämä rahan tarve, jonka jälkeen suunnitellaan tarvittavan rahoituksen hankinta eri lähteistä.